★ R -- ケンドールの一致係数(不具合修正) ★

 43 R -- ケンドールの一致係数(不具合修正) 青木繁伸 2002/01/27 (日) 16:09


43. R -- ケンドールの一致係数(不具合修正) 青木繁伸 2002/01/27 (日) 16:09
kendall.w <- function(x)
{
  nv <- ncol(x)
  nc <- nrow(x)
  o <- apply(x, 2, rank)
  t <- apply(o, 2, tabulate)
  s1 <- apply(o, 1, sum)
  w <- 12*sum((s1-sum(s1)/nc)^2)/(nv^2*(nc^3-nc)-nv*sum(sapply(1:nv, function(i) {sum(t[[i]]^3-t[[i]])})))
  p <- 1-pchisq((chi <- nv*(nc-1)*w), nc-1)
  result <- c(w, chi, nc-1, p)
  names(result) <- c("Kendall W", "chi sq.", "d.f.", "P value")
  result
}

x <- matrix(c(6,6,2,2,5,4, 1,5,5,4,2,3, 6,3,2,5,4,4), ncol=3)
rownames(x) <- paste("object", 1:6, sep="")
colnames(x) <- paste("rater", 1:3, sep="")
x
kendall.w(x)

#     rater1 rater2 rater3
# object1   6   1   6
# object2   6   5   3
# object3   2   5   2
# object4   2   4   5
# object5   5   2   4
# object6   4   3   4

# result
# Kendall W  chi sq.   d.f.  P value 
# 0.1221122 1.8316832 5.0000000 0.8719100


● 「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 018 の目次へジャンプ
● 「統計学関連なんでもあり」の目次へジャンプ
● 直前のページへ戻る